O nás

Capital development holding s.r.o.

Pod týmto názvom pôsobíme na trhu od roku 2016. Svoju činnosť sme však začínali s podporou dlhoročnej tradície a bohatými skúsenosťami v oblasti účtovníctva.

Účtovníctvo

Už nemusíte zamestnávať účtovníka, zabezpečíme celú účtovnú agendu. Spracujeme jednoduché aj podvojné účtovníctvo podľa aktuálnych právnych predpisov.

Mzdy a personalistika

Z Vašich podkladov vypracujeme pracovné zmluvy, spracujeme mzdy pre zamestnancov, vyrátame odvody, vystavíme výkazy a pošleme ich do náležitých poisťovní.

Ekonomické poradenstvo

Záleží nám na prosperite našich klientov a vždy sa snažíme ponúknuť ekonomicky čo najvýhodnejšie riešenie ich aktuálnej finančnej a hospodárskej situácie.

Daňové poradenstvo

Načas Vás upozorníme na daňové, odvodové a iné povinnosti v rámci súčasne platnej legislatívy. Radi Vám poradíme a odpovieme na všetky Vaše otázky.

Ostatné služby

V rámci komplexného vedenia účtovníctva Vám poskytneme aj množstvo užitočných doplnkových služieb a administratívnych prác vo veľmi priaznivých cenových reláciách.

Vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov, občianske združenia, neziskové organizácie, spoločenstvá domov, ktoré zahŕňa služby:

 • vedenie peňažného denníka, chronologické sledovanie príjmov a výdavkov
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH
 • komunikácia s úradmi
 • zúčtovanie cestovných príkazov
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • konzultačné a poradenské služby

Podvojné účtovníctvo

Pre účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva ponúkame služby:

 • vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku a odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • evidencia a daňové priznanie DPH, konrolný výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH
 • zúčtovanie cestovných príkazov
 • štandardné výstupy z účtovného programu
 • komunikácia s úradmi
 • konzultačné a poradenské služby

Mzdy a personalistika

V rámci našich služieb ponúkame taktiež spracovanie personálnej as mzdovej agendy:

 • vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd
 • vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov
 • mesačné spracovanie miezd podľa Vašich podkladov
 • výpočet odvodov poistného za zamestnanca
 • zasielanie príslušných výkazov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na Daňový úrad
 • komunikácia s poisťovňami, prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • upozornenie na zmeny v mzdovej oblasti pri zmenách legislatívny a nižších právnych úprav
 • poradenstvo v oblasti personalistiky, mzdovej agendy

Daňové poradenstvo

Spokojnosť našich klientov patrí medzi naše priority a k tomu by sme radi prispeli svojimi radami:

 • klientom ponúkame rady, ako sa zodpovedne správať pri vedení financií s ohľadom na daňový základ, respektíve daňovú povinnosť
 • doporučeniach ako sa vyhnúť rizikám spočívajúcim v sankciách za nedodržanie legislatívy
 • usmerňovaní klientov pri výbere formy podnikania

Ekonomické poradenstvo

V snahe napomôcť skvalitňovaniu rozhodovacieho a riadiaceho procesu ponúkame našim klientom služby:

 • komplexné služby pri vzniku obchodných spoločností
 • služby spojené s likvidáciou spoločnosti
 • vytvorenie finančných projektov vrátane vypracovania podkladov k žiadosti o bankový úver
 • vypracovanie finančnej analýzy
 • vypracovanie podnikateľského zámeru
 • pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov
 • zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy napr. poisťovne, obchodný register, atď.
 • právne poradenstvo v spolupráci s právnymi kanceláriami ponúkame klientom podporu pri tvorbe zmlúv

Ostatné služby

V rámci ostatných služieb ponúkame nasledovné služby:

 • vypracovanie daňových priznaní FO typ A, FO typ B, FO príjmy zo zahraničia, PO
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátane všetkých príloh
 • daň z nehnuteľnosti
 • daň z motorových vozidiel
 • vedenie knihy jázd
 • štatistické výkazy, reporty a prehľady podľa potrieb
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • vedenie skladu
 • daňová evidencia
 • vypracovanie a zasielanie výkazov pre colný úrad
 • vypracovanie a zasielanie Intrastat
 • revízia a oprava účtovníctva minulých období

Kontakt

Capital development holding, s.r.o.

Kancelária:
Kollárova 1305, 018 41 Dubnica nad Váhom

  +421 905 932 196
  ekonomdanesro@gmail.com

Sídlo:
č. 178, 018 52 Bohunice

Ponúkame Vám vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, personálnu a mzdovú agendu, daňové a ekonomické poradenstvo.

Nezáväzná objednávka

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formuláru a dajte si nezáväzne vypracovať cenovú ponuku.